Duševní zdraví v inkluzivní škole aneb Jak Zipy a Jablík pomáhají 4

Duševní zdraví v inkluzivní škole aneb Jak Zipy a Jablík pomáhají

Nejen dospělí, ale i děti někdy mívají své problémy a trápení a bohužel i u dětí smutky občas přerostou v depresivní stavy, které některé děti mohou řešit zkratovitě, v krajním případě i sebevražednými pokusy. Některé děti jsou v tomto ohledu ohroženější. Jedná se většinou o děti s různými psychiatrickými „nálepkami“, tzv. děti se specifickými vzdělávacími potřebami, děti citlivé ale i děti nadané, které se kvůli odlišnému způsobu vnímání a myšlení špatně zapojují mezi své vrstevníky.

Když přijde deprese
Dětem přitom můžeme pomoci především tím, že podporu duševního zdraví budeme ve výchově a vzdělávání chápat jako jednu z priorit a vybavíme děti potřebnými dovednostmi, aby si se svými problémy dokázaly samy lépe a včas poradit. Dítěti s depresí je potom totiž málo platné, že dokáže plynně hovořit cizím jazykem, bleskově dělit vícemístným dělitelem nebo zpaměti vyjmenovat levé přítoky Vltavy. Ničeho z toho nemusí být poté, co přijde deprese, samostatně schopno.

Duševní zdraví v inkluzivní škole aneb Jak Zipy a Jablík pomáhajíProgramy pro emocionální a sociální rozvoj dětí
Bohužel se málokdo péči o své duševní zdraví cíleně věnuje. Tím méně k tomu vedeme děti. Školy většinou nenabízejí výchovné aktivity, které by na tuto oblast cílily. Tohoto vzdělávacího vakua si všimla britská charitativní organizace Partnership for Children a ve spolupráci s odborníky, psychology, vyvinula programy Zipyho a Jablíkovi kamarádi (v originále Zippy’s and Apple’s Friends), které mají napomáhat prevenci rizikového chování dětí, rozvíjet sociální dovednosti a schopnosti potřebné pro uchování duševního zdraví. Tyto programy se postupně dostaly do více než třiceti zemí světa. Licencované metodiky pro děti ve věku 5-9let (aktuálně se připravují také další pro vyšší věkovou skupinu) pracují, pro lepší pochopení, s příběhem vrstevníků Lenky a Tondy (v originále Leela a Tig). Lekce mají danou strukturu, ale jednotlivé aktivity mohou učitelé dětem vybírat a přizpůsobovat na míru. Děti se v nich prostřednictvím různých aktivit, her a kreslení učí například uvědomovat si své pocity a pracovat s nimi, budují si vlastní strategie vyrovnávání se se stresem či ztrátou, učí se řešit konflikty, zvládat změny, hledat si nové kamarády.

Zipyho a Jablíkovi kamarádi v českých školách
Do České republiky se programy Zipyho a Jablíkovi kamarádi dostaly v roce 2015 prostřednictvím neziskové organizace E-clinic, z. ú. spolupracující s Centrem sociálních služeb Praha, oddělením Pražského centra primární prevence a financovány byly díky grantu Ministerstva zdravotnictví ČR, v rámci Norských fondů v Malém grantovém schématu Psychiatrická péče. Po proškolení s těmito programy pracovalo více než 90 pedagogů z 23 pražských mateřských a základních škol. Provedené studie (ačkoliv prováděné na relativně malém vzorku dětí) prokázaly jejich účinnost. Největší zlepšení testovaných sociálních dovedností a dovedností potřebných pro podporu dobré duševní kondice vykazovali především žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro tyto děti byla ostatně vypracována speciální metodika, která reflektuje jejich odlišný způsob vnímání a učení.

Duševní zdraví v inkluzivní škole aneb Jak Zipy a Jablík pomáhají 2

Konference „Zipyho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole“
V březnu tohoto roku se v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy konala mezinárodní konference s názvem „Zipyho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole“, na které se sešlo přes sto účastníků z šesti evropských zemí. Jak na konferenci poznamenala Markéta Čermáková z Centra sociálních služeb Praha, oddělení Pražského centra primární prevence, prostřednictvím takových programů nemůžeme v některých případech zabránit, aby u dítěte propuklo duševní onemocnění, ale můžeme udělat něco pro to, abychom dítě vybavili potřebnými dovednostmi a zvýšili tak pravděpodobnost, že si své duševní zdraví v budoucnu uchová.

Duševní zdraví v inkluzivní škole aneb Jak Zipy a Jablík pomáhají 3

______________

text Markéta Velebová

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení