Duševní zdraví v inkluzivní škole aneb Jak Zipy a Jablík pomáhají 4

Duševní zdraví v inkluzivní škole aneb Jak Zipy a Jablík pomáhají

Nejen dospělí, ale i děti někdy mívají své problémy a trápení a bohužel i u dětí smutky občas přerostou v depresivní stavy, které některé děti mohou řešit zkratovitě, v krajním případě i sebevražednými pokusy. Některé děti jsou v tomto ohledu ohroženější. Jedná se většinou o děti s různými psychiatrickými „nálepkami“, tzv. děti se specifickými vzdělávacími potřebami, děti citlivé ale i děti nadané, které se kvůli odlišnému způsobu vnímání a myšlení špatně zapojují mezi své vrstevníky.

Když přijde deprese
Dětem přitom můžeme pomoci především tím, že podporu duševního zdraví budeme ve výchově a vzdělávání chápat jako jednu z priorit a vybavíme děti potřebnými dovednostmi, aby si se svými problémy dokázaly samy lépe a včas poradit. Dítěti s depresí je potom totiž málo platné, že dokáže plynně hovořit cizím jazykem, bleskově dělit vícemístným dělitelem nebo zpaměti vyjmenovat levé přítoky Vltavy. Ničeho z toho nemusí být poté, co přijde deprese, samostatně schopno.

Duševní zdraví v inkluzivní škole aneb Jak Zipy a Jablík pomáhajíProgramy pro emocionální a sociální rozvoj dětí
Bohužel se málokdo péči o své duševní zdraví cíleně věnuje. Tím méně k tomu vedeme děti. Školy většinou nenabízejí výchovné aktivity, které by na tuto oblast cílily. Tohoto vzdělávacího vakua si všimla britská charitativní organizace Partnership for Children a ve spolupráci s odborníky, psychology, vyvinula programy Zipyho a Jablíkovi kamarádi (v originále Zippy’s and Apple’s Friends), které mají napomáhat prevenci rizikového chování dětí, rozvíjet sociální dovednosti a schopnosti potřebné pro uchování duševního zdraví. Tyto programy se postupně dostaly do více než třiceti zemí světa. Licencované metodiky pro děti ve věku 5-9let (aktuálně se připravují také další pro vyšší věkovou skupinu) pracují, pro lepší pochopení, s příběhem vrstevníků Lenky a Tondy (v originále Leela a Tig). Lekce mají danou strukturu, ale jednotlivé aktivity mohou učitelé dětem vybírat a přizpůsobovat na míru. Děti se v nich prostřednictvím různých aktivit, her a kreslení učí například uvědomovat si své pocity a pracovat s nimi, budují si vlastní strategie vyrovnávání se se stresem či ztrátou, učí se řešit konflikty, zvládat změny, hledat si nové kamarády.

Zipyho a Jablíkovi kamarádi v českých školách
Do České republiky se programy Zipyho a Jablíkovi kamarádi dostaly v roce 2015 prostřednictvím neziskové organizace E-clinic, z. ú. spolupracující s Centrem sociálních služeb Praha, oddělením Pražského centra primární prevence a financovány byly díky grantu Ministerstva zdravotnictví ČR, v rámci Norských fondů v Malém grantovém schématu Psychiatrická péče. Po proškolení s těmito programy pracovalo více než 90 pedagogů z 23 pražských mateřských a základních škol. Provedené studie (ačkoliv prováděné na relativně malém vzorku dětí) prokázaly jejich účinnost. Největší zlepšení testovaných sociálních dovedností a dovedností potřebných pro podporu dobré duševní kondice vykazovali především žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro tyto děti byla ostatně vypracována speciální metodika, která reflektuje jejich odlišný způsob vnímání a učení.

Duševní zdraví v inkluzivní škole aneb Jak Zipy a Jablík pomáhají 2

Konference „Zipyho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole“
V březnu tohoto roku se v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy konala mezinárodní konference s názvem „Zipyho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole“, na které se sešlo přes sto účastníků z šesti evropských zemí. Jak na konferenci poznamenala Markéta Čermáková z Centra sociálních služeb Praha, oddělení Pražského centra primární prevence, prostřednictvím takových programů nemůžeme v některých případech zabránit, aby u dítěte propuklo duševní onemocnění, ale můžeme udělat něco pro to, abychom dítě vybavili potřebnými dovednostmi a zvýšili tak pravděpodobnost, že si své duševní zdraví v budoucnu uchová.

Duševní zdraví v inkluzivní škole aneb Jak Zipy a Jablík pomáhají 3

______________

text Markéta Velebová

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlášení