Na semináři o ABA terapii a projektu PaTTAN AI se tleskalo i plakalo

Na semináři o ABA terapii a projektu PaTTAN AI se tleskalo i plakalo

Ve velké aule pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se 19. října sešlo téměř 300 posluchačů se zájmem o obor aplikované behaviorální analýzy (ABA) z řad pedagogů, asistentů, psychologů, poradenských pracovníků, lékařů, studentů, vysokoškolských pedagogů a studentů, logopedů pracovníků neziskového sektoru i rodičů autistických dětí, aby si poslechli přednášky o využití ABA ve vzdělávání dětí s autismem a dalšími neurovývojovými poruchami v běžných základních školách ve státě Pensylvánie, USA.

Z pensylvánského ministerstva školství k nám zavítali tvůrci tamního programu známého pod zkratkou PaTTAN AI, založeného na využívání poznatků  ABA. Michael Miklos, MSc, BCBA a Amiris Dipuglia, MD, BCBA před 15 lety vytvořili program, který dnes využívá tisíce dětí ve zhruba pěti stech běžných třídách na celém území státu.

Pětihodinový seminář uvedli náměstek MŠMT pan Mgr. Václav Pícl a děkan pedagogické fakulty UK prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. Akce se zúčastnili i významní hosté jako MUDr. David Kasal, poslanec sněmovny a předseda České odborné společnosti aplikované behaviorální analýzy, doc. PhDr. Karel Pančocha, PhD, proděkan pedagogické fakulty a vedoucí Institutu inkluzivního vzdělávání MU v Brně, prof. Mickey Keenan, BCBA-D z Ulster University a prof. Karola Dillenburger, BCBA-D z Queens University of Belfast a řada dalších. Celým seminářem provázela paní Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání.

Na semináři o ABA terapii a projektu PaTTAN AI se tleskalo i plakalo 1
Celým seminářem provázela paní Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Vlevo náměstek MŠMT pan Mgr. Václav Pícl a vpravo děkan pedagogické fakulty UK prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Mike Miklos představil projekt PaTTAN Autism Initiative na školách

V první části semináře Michael Miklos seznámil účastníky se samotným projektem PaTTAN AI. Ve státě Pensylvánie vzrostl mezi lety 1993 a 2017 počet žáků s poruchami autistického spektra (PAS) na základních školách z původních 290 na dnešních 29 273. Na přelomu tisíciletí se už situace, tehdy v mnohém podobná té stávající v ČR, stala pro systém vzdělávání neúnosnou. Klíčovým řešením bylo využití znalostí z ABA pro překlenutí propasti mezi speciálním a běžným školstvím a vytvoření komplexního přísně individualizovaného systému pro vzdělávání žáků s PAS na běžných školách. M. Miklos uvedl, že PaTTAN AI představuje ucelené řešení obsahující spolupráci profesionálů v oboru ABA s učiteli, asistenty i rodiči, které umožní každému dítěti, bez ohledu na jeho výchozí úroveň dovedností připravit přísně individualizovaný plán zaměřený na rozvoj základních komunikačních a sociálních dovedností. Po jejich osvojení a zobecnění je student dále připravován na vstup do běžné třídy a je do ní postupně začleňován. Naopak pokud jsou schopnosti studenta na dostatečné výši, může být už od začátku vzděláván v běžné třídě se speciální podporou. PaTTAN AI je systém pro běžné školy, které tak získávají velmi mocný nástroj k integraci dětí, které by jinak bez profesionální podpory zůstávaly izolovány od možnosti vstoupit do běžného života ve společnosti. Celkově zásadním způsobem pomáhá dětem maximalizovat jejich pokrok a překlenuje propast mezi speciálním a běžným školstvím.

Na semináři o ABA terapii a projektu PaTTAN AI se tleskalo i plakalo 6
Z pensylvánského ministerstva školství k nám zavítali tvůrci tamního programu známého pod zkratkou PaTTAN AI, založeného na využívání poznatků  ABA. Michael Miklos, MSc, BCBA a Amiris Dipuglia, MD, BCBA před 15 lety vytvořili program, který dnes využívá tisíce dětí ve zhruba pěti stech běžných třídách na celém území státu.

Amiris Dipuglia představila PaTTAN Autism Initiative jako lékařka a matka dvou dětí s PAS

Druhou částí semináře bylo vystoupení Amiris Dipuglia. Tato původní profesí lékařka, dnes certifikovaná behaviorální analytička a matka dětí s PAS, přiblížila PaTTAN AI a jeho využití z jiné perspektivy – jako matka dětí, které PaTTAN AI využily a kterým umožnil získat dovednosti nezbytně důležité pro jejich spokojený a nezávislý život. Mluvila o možnostech volby a o velkých omezeních, která mají ve vlastních volbách děti a lidé s autismem. O tom, jak neschopnost porozumění okolí a nemožnost ostatním srozumitelné a společensky přijatelné komunikace vyřazuje tyto děti ze společnosti, a o tom, jakou neoddiskutovatelnou povinností nás všech v jejich okolí je využívat ty nejlepší poznatky a vědomosti k tomu, abychom jim pomohli jejich vlastní problém překonat. Amiris Dipuglia, která společně s M. Miklosem stojí u zrodu PaTTAN Autism Initiative a jeho rozšíření v celé Pensylvánii, je původem lékařkou a část svého vystoupení věnovala také hodnocení ABA a výsledků jejího použití z pohledu etiky a efektivity, kde jasně hovořila v její prospěch, protože znalosti v ABA vycházejí z opakovaných experimentálních ověření dle pravidel vědy založené na důkazech (v medicíně EbM).

Na semináři o ABA terapii a projektu PaTTAN AI se tleskalo i plakalo 5
Amiris Dipuglia a na prezentaci její dvě děti na autistickém spektru dnes.

PaTTAN AI se už zkouší na jedné české základní škole v Praze

Celý seminář uzavřela Mgr. Lucie Andrýsková z Národního ústavu pro vzdělávání (NUV), který společně s Českou odbornou společností aplikované behaviorální analýzy realizuje pilotní projekt využití modelu PaTTAN AI v českém prostředí. Na základní škole na Lyčkově na náměstí v pražském Karlíně se už dva měsíce celý model testuje na třídě, kde jsou 4 autistické děti pod vedením české behaviorální analytičky paní Mgr. Dity Chapman, BCBA. /Rozhovor s ní v ATYP magazínu ABA analytik musí byt energický a kreativní člověk/ Celý projekt má za cíl ověřit funkčnost modelu v českém prostředí a připravit potřebný základ pro zavedení modelu PaTTAN AI do běžného vzdělávání dětí s PAS a jinými pervazivními poruchami na běžných základních školách v ČR dříve, než se situace stane neúnosnou podobně, jako tomu bylo před lety v Pensylvánii.

Na semináři o ABA terapii a projektu PaTTAN AI se tleskalo i plakalo 2
Prezentace projektu PaTTAN AI na ZŠ Lyčkovo náměstí.

Amiris Dipuglia rozplakala velkou aulu pedagogické fakulty

Po semináři byl ještě prostor na několik dotazů. Jednoho návštěvníka zajímalo, zda jsou nějaká kritéria, které dítě na autistickém spektru je ještě možné v běžné škole pomocí PaTTAN AI začlenit a vzdělávat a které už ne. Na to Amiris rázně zakroutila hlavou, že nejsou žádná kritéria. Důkazem jsou její děti, u kterých odborní lékaři předpokládali, že nebudou ani mluvit. Dnes její už téměř dospělí potomci mluví, čtou a vzdělávali se v běžné škole. Málokdo by si dovolil na vědeckém semináři vzbudit v lidech emoce. Amiris Dipuglia si to nejen dovolila, ale i je vzbudila, když zazpívala píseň o svých dětech, kterým byl kdysi diagnostikován dětský autismus nízkofunkční forma a ona bojovala za ně i za ostatní autistické děti na světě a spoluvytvořila PaTTAN AI. Píseň údajně napsala právě pro české publikum. Mnoho lidí nestihlo zakrýt slzy. „To je nefér, takové emoce. To jsem tady nečekala,“ prohlásila asistentka pedagoga, utírajíc si slzy vedle mě, která sama má dítě na autistickém spektru a s ADHD. „Nezbývá než věřit, že PaTTAN AI bude i pro české školství pomocí,“ dodala přes slzy.

Na semináři o ABA terapii a projektu PaTTAN AI se tleskalo i plakalo 3
Amiris Dipuglia rozplakala velkou aulu pedagogické fakulty.

V Pensylvánii si PaTTAN AI do škol vybojovali rodiče

Další návštěvník semináře se ptal, jak dokázali v Pensylvánii prosadit PaTTAN/ABA do škol. Načež Mike Miklos s úsměvem odpověděl: „Prosadili to rodiče, kteří tlačili na školy, aby to poskytly jejich dětem. Iniciativa tedy vzešla od rodičů. Pak bylo důležité ukázat dalším školám, že tento způsob práce má výsledky, že funguje. A to na konkrétních příkladech. A pak bylo důležité pedagogy proškolit, aby si věděli rady.

Na semináři o ABA terapii a projektu PaTTAN AI se tleskalo i plakalo 8
Celý seminář uzavřela Mgr. Lucie Andrýsková z Národního ústavu pro vzdělávání.

Myslím si, že ABA terapie je jednou z cest, jak se dívat na problémové chování u dětí s postižením. Pro mne bylo velmi přínosné se dozvědět, jak se s dětmi s PAS pracuje v Pensylvánii. Zaujala mě videa a osobní příběh Amiris, jak s pomocí ABA terapie pomohla v rozvoji svým dětem s autismem. Kéž by i v ČR byla takováto podpora rodinám s dětmi s autismem a umožněno jim bezplatné vzdělávání v ABA třídách,“ řekla po semináři speciální pedagožka a ředitelka PAS z.s. Zuzana Poláková, která letos začala studovat kurz ABA terapie (RBT technika) v Brně.

Na semináři o ABA terapii a projektu PaTTAN AI se tleskalo i plakalo 4
Posluchači semináře Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy /ABA/ při vzdělávání žáků s autismem.

Hana Lupačová, která sama své dítě vede pomocí ABA, se o způsob zavedení aplikované behaviorální analýzy do školy zajímá už delší dobu. „Díky ČS ABA jsem o projektu PaTTAN AI slyšela již předtím. Zájemcům o inkluzi dětí ve škole (včetně třeba nácviku sociálních dovedností dítěte přímo ve třídě) velmi doporučuji videa na www.pattan.net. Proto jsem se tak těšila na tento seminář. Pro mě osobně mohl být i mnohem delší. Zahraniční přednášející byli skvělí, myslím, že dovedli nadchnout i ty účastníky, kteří dosud s ABA nepřišli do kontaktu, nebo aspoň v nich vzbudit zájem. Trochu mi chybělo představení české třídy, která funguje v Praze a následuje metodiku PaTTAN AI. Možná je to tím, že třída zatím funguje jen krátce, doufám však, že časem bude dostupných víc informací o použití ABA i v české škole,“ říká matka 5letého syna s autismem. (Do ATYP magazínu napsala text ABA u nás doma.)

Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy /ABA/ při vzdělávání žáků s autismem

Seminář pořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou odbornou společností Aplikované behaviorální analýzy, za podpory Pedagogických fakult Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Cílem semináře bylo seznámit odbornou i laickou veřejnost v ČR s projektem PaTTAN Autism Initiative Ministerstva školství státu Pensylvánie,“ po semináři řekla Milena Němcová z ČS ABA a dodala, že širší veřejnosti byly tak podány základní informace o zahájení pokusného ověřování modelu PaTTAN AI na pražské škole, jeho aktérech, průběhu, délce a vizi, pro kterou je realizován. Projekt „Pokusné ověřování Aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v hlavním vzdělávacím proudu dle projektu PaTTAN Autism Initiative“ realizuje MŠMT – Národní ústav pro vzdělávání.

Na semináři o ABA terapii a projektu PaTTAN AI se tleskalo i plakalo 7
Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy /ABA/ při vzdělávání žáků s autismem.

_________________

text Ing. Daniel Krsička, RBT (behaviorální technik), závěr textu Dagmar E. Holá /foto D. Holá a archiv ČS ABA)

Sledujte také informace na www.csaba.cz nebo FB ČS ABA, dotazy směrujte na info@csaba.cz

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email

Přihlášení